Kategorizimi tematik i librave Biblik dhe madhësia e tyre.

Kategoria Lib Kap Var
Ligji / Tora 5 187 5852
Librat Historike 12 249 7018
Librat Poetike 5 243 4785
Librat Profetike 17 250 5490
Ungjilli 4 89 3779
Veprat 1 28 1007
Letrat e Palit 13 87 2032
Letrat e Përgjithshme 8 34 735
Zbulesa e Gjonit 1 22 405

Statistika mbi Biblën

Fjala "Bibël" rrjedh nga fjala "biblios" që dmth Libri apo libri i librave. Për të thjeshtësuar leximin dhe referimin në Bibël, ajo është ndar në kapituj dhe vargje.

Periudha e shkrimit të Biblës ka zgjatur nga 1450 para Krishtit deri në 100 pas Krishtit.


Statistikat e përgjithshme të Biblës.
Përshkrimi Vlera
Numri i Librave 66
Numri i Autorëve 40
Numri i Kapitujve 1,189
Numri i Vargjeve 31,101
Kapitulli më i Gjatë Psalmi 119
Kapitulli më i Shkurtër Psalmi 117
Kapitulli i Mesëm Psalmi 118
Vargu më i Gjatë Esteri 8:9
Vargu më i Shkurtër Gjoni 11:35
Vargu i Mesëm Psalmi 118:8
Numri i Pyetjeve në Bibël 3,294
Numri i Premtimeve 1,260
Numri i Urdhërimeve 6,468