1 i Mretërve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 11
  • Kapituj 22
  • Vargje 816
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit 1 i Mretërve

Disa të dhëna mbi librin 1 i Mretërve.