2 i Mretërve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 12
  • Kapituj 25
  • Vargje 719
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit 2 i Mretërve

Disa të dhëna mbi librin 2 i Mretërve.