Romakëve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 45
  • Kapituj 16
  • Vargje 433
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Romakëve

Disa të dhëna mbi librin Romakëve.