Efesianëve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 49
  • Kapituj 6
  • Vargje 155
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Efesianëve

Disa të dhëna mbi librin Efesianëve.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Pali

Vendet Biblike

Ai Tyre Pergë Efes