Kolosjanëve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 51
  • Kapituj 4
  • Vargje 95
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Kolosjanëve

Disa të dhëna mbi librin Kolosjanëve.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Pali Barnaba Timoteu Lluka

Vendet Biblike

Ai On Tyre Hierapolis